www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Temelleri

Radar Teknolojisinde Sıkça Kullanılan Kısaltmalar

AAI Air-to-Air Intercept Havadan Havaya engelleme [askeri]
Air-to-Air Interrogator Havadan Havaya Sorgulama [İkincil Radarlarda uçak bordasında yer alan sorgulama aygıtı]

AESA Active Electronically Scanned Array Aktif Elektronik Taramalı Anten Dizisi

AEW Airborne Early Warning Uçağa Konuşlu (Borda) Erken Uyarı Sistemi

AFC Automatic Frequency Control Otomatik Frekans Kontrolü

AGC Automatic Gain Control Otomatik Kazanç Kontrolü

APAR Active Phase Array Radar Aktif Faz Dizili Radar

ASR Airport Surveillance Radar Havaalanı Gözetim Radarı

ATC Air Traffic Control Hava Trafik Kontrol

ATZ Aerodrome Traffic Zone Havaalanı Yakın Bölgesi

BARDS Baseband Radar Detection Sensor Temel Bant Algılama Sensörü [Çok çok alçak sınır frekanslarında çalışan (ideal olarak sıfır Hertz, örneğin GPR) Geniş Bantlı Darbe Radar sistemi]

BITE Buildt In Test Equipment Tümleşik Test Aygıtı

BSD Blind Spot Detection Kör Nokta Algılama

BW Band width Bant Genişliği [Elektronik devrelerdeki frekans yanıtı (Frequency Response)];
Beamwidth Demet Genişliği [Bir antenin Işıma Demeti Genişliği veya Açıklık Açısı]

CFAR Constant False Alarm Rate Sabit Yanlış Alarm Oranı

CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor Metal-oksit Yarıiletken [Alan Etkili Transistör (FET) çiftlerinin değişik dozajlanması sonucu elde edilen yarıiletken devre]

COHO Coherent Local Oscillator Evreuyumlu Yerel Osilatör [Hareket eden hedeflerin İzlenmesinde faz karşılaştırması için kullanılan çok kararlı bir özel osilatör]

DBF Digital Beam Forming Sayısal Demet Biçimleme [Radar anteninin birden daha fazla sayıda anten çizgesini eşzamanlı biçimleyebilme yeteneği]

DOA Direction of Arrival Yaklaşım Yönü [Bir uçağın iniş-/kalkış pistindeki yaklaşım yönü]

DPDPS Dual Purpose Digital Processing System Çift Amaçlı Sayısal İşleme Sistemi [Bir bilgisayar iki işlevi eşzamanlı yürütür]

DSP Digital Signal Processor Sayısal İşaret İşleme [Bir sayısal radar sisteminin beyni]

DTM Digital Terrain Model Sayısal Arazi Modeli [Bir izleme radarı için 3-boyutlu haritalama]

DUT Device Under Test Test Altındaki Aygıt

ECC Error Correcting Code Hata Düzeltme Kodu [Örneğin sağlama toplamına yapılan düzeltme]

ECCM Electronic Counter-Countermeasures Elektronik Karşı-Karşı Önlemler [keza EPM olarakta adlandırılmaktadır]

EIRP Effective Isotropic Radiated power Etken Yönbağımsız Yayılan Güç [Anten kazancı ile bir belli yönde yükseltilmiş güç]

ELINT Electronic Intelligence Elektronik İstihbarat [Elektronik farkındalık önlemleri]

EMPAR European Multifunction Phased Array Radar Avrupa Çok İşlevli Faz Dizili Radar

EMV Electromagnetic Vulnerability Elektromanyetik Kırılganlık [Aygıtların birbirlerine karşı saldırılara dayanıklılığını sağlayan önlemler]

EPM Electronic Protective Measures Elektronik Koruma Önlemleri [keza ECCM olarakta adlandırılmaktadır]

ESA Electronically Steerable Array Elektronik Yönlendirilen Dizi [Faz Dizi Anten için bir başka kısaltma]

ESM Electronic (Warfare) Support Measures Elektronik Seferberlik Destek Önlemleri [Radyo elektronik keşif]

ETP Equivalent Transmitter Power

EW Electronic Warfare Elektronik Savaş

FAR False Alarm Rate Yanlış Alarm Oranı

FCC Fault Collection Unit Hata Toplama Birimi [Hata raporlarının ve işaretlerinin toplanması ve değerlendirilmesini yapan birim, Yerleşik Test Aygıtının (BITE) bir bölümü]

FCW Forward Collision Warning Çarpışma Uyarı Sistemi [Seyir yönünde, yani öne doğru çarpışma tehlikesini bildiren sistem, genellikle İkincil Radarla yapılmaktadır]

FFT Fast Fourier Transform Hızlı Fourier Dönüştürme [Radar işaret işlenmesinde kullanılan bir yöntem]

FMCW Frequency Modulated Continuous Wave Frekans Modüleli Sürekli Dalga

FSK Frequency Shift Keying Frekans Kaydırmalı Anahtarlama [Bir Frekans Modüleli Sürekli Dalga Radarında (FMSD) ölçme yöntemi]

GCA Ground-Controlled Approach Yer-Kontrollü Yaklaşım [Bir uçağın havaalanı istasyonundaki Hassas Yaklaşım Radarı kullanılarak inişinin sağlanması]

GPR Ground Penetrating Radar Toprağa İşleyen Radar [Yer yüzeyinin altındaki nesneleri aramak için kullanılan bir özel radar]

GTC Gain Time Control Zaman Kazanç Kontrolü; [Darbe radarında Zaman Bağımlı Kazanç Kontrolü için Siemens firması tarafından geliştirilen bir yöntem]

HO-SYAO Hücre Ortalamalı - Sabit Yanlış Alarm Oranı (CA-CFAR: Cell Averaging - Constant False Alarm Rate)

HOEB -SYAO Hücre Ortalamalı En Büyük - Sabit Yanlış Alarm Oranı (CAGO-CFAR Cell Averaging Greatest Of-Constant False Alarm Rate)

HOIH-SYAO Hücre Ortalamalı İstastiki Hofele - Sabit Yanlış Alarm Oranı (CASH CFAR:Cell Averaging Statistic Hofele - Constant False Alarm Rate)

HOEK-SYAO Hücre Ortalamalı En Küçük - Sabit Yanlış Alarm Oranı (CASO-CFAR: Cell Averaging Smallest Of - Constant False Alarm Rate)

HOIS-SYAO Hücre Ortalamalı İstastiki Sıralanmış - Sabit Yanlış Alarm Oranı (CAOS-CFAR: Cell Averaging Ordered Statistic - Constant False Alarm Rate)

ICAO International Civil Aviation Organization Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu

IF Intermediate Frequency Ara Frekans [Bir Süperheterodin Alıcıdaki ara frekans kastedilmektedir, keza FMSD-modüllerindeki temel banttaki Doppler frekansı içinde kullanılır]

IS-SYAO İstastiki Sıralanmış - Sabit Yanlış Alarm Oranı (OS-CFAR Ordered Statistic - Constant False Alarm Rate)

LO Local Oscillator; Yerel Osilatör [Süperheterodin Alıcıdaki bir modül];
Low Observability Düşük Gözlenebilirlik [Kötü görüş koşullarında]

LPI Low Probability of Intercept Dinlenme Olasılığı Düşük [Algılanması zor radarlar]

LRU Line-Replaceable Unit Üzerinde-değiştirilebilir Birim, Lowest Replaceable Unit Değiştirilebilir En Küçük Birim [Bir modüler sistemdeki]

MaMiI –SYAO Maksimum Minimum İstatistiki - Sabit Yanlış Alarm Oranı (MAMIS-CFAR: MAximum MInimum Statistic - Constant False Alarm Rate)

MFR Multi Function Radar Çok İşlevli Radar

MMIC Microwave Monolithic Integrated Circuit Mikrodalga Monolitik Tümleşik Devre [Yüksek güçlü yarı iletken parçaları üretmek için kullanılan bir özel yöntem]

MSSR Monopulse Secondary Surveillance Radar Tek Darbe İkincil Gözetim Radarı [Tek Darbe Anteni kullanılan ikincil radar, genellikle Mod-S radarı]

MTD Moveable Target Detection Hareket Edebilir Hedef Algılama [İdeal durumda bir radar yankı işaretlerinin kendine özgü çizgesine bağlı olarak hedef seyir halinde değilse, ancak bir hareket içinde ise algılayabilir]

MTI Moving Target Indication Hareket Halindeki Hedef Belirtisi [Bir hedefin radara göreli radyal hızının faz karşılaştırması ile hesaplanması]

MTTR Multi Target Tracking Radar Çoklu Hedef İzleme Radarı [Çok sayıdaki hedefi eşzamanlı izleyen radar]

OTH Over-The-Horizon Ufuk-Ötesi Radarı [Ufkun ötesini başka bir ifade ile ”köşenin ötesini“ görebilen radar]

PA Power Amplifier Güç Yükselteci [Radarın genellikle gönderici katı]

PAR Phased-Array-Radar Faz-Dizi Radar [Faz dizi anten kullanılan radar]

PAR Precision Approach Radar Hassas Yaklaşım Radarı [Kötü görüş koşullarında bir uçağı indirmek için kullanılan radar]

PESA Passive Electronically Scanned Array Phased-Array-Antenne Pasif Elektronik Taramalı Dizi [Dâhili bir yükseltici devreye sahip olmayan Faz Dizi Anten]

POD (bir kısaltma değildir) bir uçağın kanatları veya gövdesinin altında aerodinamik şekilli ek bir mahfaza

PRF Pulse Repetition Frequency Darbe Tekrarlama Frekansı

PRI Pulse Repetition Interval Darbe Tekrarlama Zamanı [Gönderim darbelerinin birbiri arasındaki süre]

PRN Pseudo-Random-Noise Sözde-Rastgele-Gürültü [Bir matematiksel kurala bağlı olarak yaratılan sözde gürültü]

PRT Pulse Repetition Time Darbe Tekrarlama Zamanı [Gönderim darbeleri arasındaki zamansal aralık]

RADAR Radio Detection and Ranging Radyo Algılama ve Menzil Ölçme

RAM Random Access Memory; Rastgele Erişilebilir Bellek;
Radar Absorbing Material; Radar Soğurmalı Malzeme [Elektromanyetik dalgaların yansımasını soğurma yaparak kuvvetle zayıflatan malzeme katmanı];
Rolling Airframe Missile; Gövdesi Dönerek Giden Füze [Gemi savunma sisteminde kullanılan bir füze sistemi]
Reliability, Availability and Maintainability Güvenilirlik, Hazır Bulunabilirlik ve Bakım Yapılabilirlik [seviyesi]

RASS Radio-Akustischen-Sondierungs-System Radyo-Akustik- Sonda-Sistemi [Radar ve Sonarın birleşimidir, genellikle meteoroloji radarı olarak kullanılır]
Radar Analysis Support System Radyo Analiz Destek Sistemi RASS-S [Radar sistemlerin bakımı için ölçme seti]

RBW Resolution Bandwidth Çözünürlük Bant Genişliği [Örneğin bir süzgecin istatiksel çözünürlük bant genişliği]

RCS Radar Cross-Section Radar Kesiti [Bir yansıtıcı nesnenin yansıtırlık yüzeyi]

RDF Range and Direction Finding Menzil ve Yön Bulma [Radarın menzil ve yön bulma yöntemlerini kapsar]

RS Ramp Slope Rampa Eğimi [Bir işaretlin yükselişi sırasındaki dikliği]

RWR Radar Warning Receiver Radar Uyaran Alıcı

RX Receive, Receiver Alıcı

SAM Surface-to-Air Missile Yerden-Havaya Füze

SAR Synthetic Aperture Radar Yapay Açıklıklı Radar [Açıklığı matematiksel olarak büyütülmüş anten]

SNR Signal-to-Noise Ratio İşaret-Gürültü Oranı

SMR Surface Movement Radar Havaalanı Yer Kontrol Radarı

SPI Serial Peripheral Interface Seri Çevrebirim Arayüzü [Bilgisayar ile çevre birimleri arasındaki arayüz];
Special Purpose Identification Özel Amaç Tanıma [Bir transponderin yanıtında bulunan bir özel darbe]

SSPA Solid-State Power-Amplifier Katıhal Güç Yükselteci

SSR Secondary Surveillance Radar İkincil Gözetim Radarı [Aktif yanıtlamalı radar yöntemine sahip ikincil radar]

STALO Stable Local Oscillator Kararlı Yerel Osilatör [Alıcıdaki frekans kararlı osilatör]

STAP Space-Time Adaptive Processing Uzay-Zaman Uyarlamalı İşaret İşleme [Yankı işaretlerindeki işe yarayan işaretleri gürültülerden ayıklayan uzay-zaman uyarlamalı süzme işlevi]

STC Sensitivity Time Control Duyarlılık Zaman Kontrolü [Darbe radarlarındaki zamana bağımlı kazanç kontrolü]

SYAO Sabit Yanlış Alarm Oranı (Constant False Alarm Rate)

T/R Transmit/Receive Gönder/Al [Bu harfler bir son ek olarak modüllerde veya sembollerde gönderim ya da alım hattında oluşlarına göre kullanılır]

TMA Terminal Manoeuvring AreaTerminal Manevra Alanı [Bir havaalanında hava trafik kontrol personelinin özel sorumluğunda bulunan bölge]

TRM Transmitter-Receiver Module Gönderici-Alıcı Modül [İçinde bir gönderici ve bir alıcı (çoğu kez antende) bulunan tümleşik modül]

TWT Traveling Wave Tube Yürüyen Dalga Tüpü

TYAO Ters Yanlış Alarm Oranı (IFAR: Inverse False Alarm Rate)

TX Transmit, Transmitter Gönderim, Gönderici [Genel olarak gönderim yolundaki diğer sembollere bir son ek olarak takılır]

ULA Uniform Linear Array Düzgün Doğrusal Anten Dizisi [Düzgün doğrusal dağıtılmış anten alanı]

UWB Ultra Wideband Ultra Geniş Bant [Radar ve iletişim teknolojisinde eğer bant genişliği en az 500 MHz ise veya merkez frekansın en az % 20 si ise kullanılan bir terimdir]

VCO Voltage Controlled Oscillator Gerilim Kontrollü Osilatör