www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Картотека на радиолокатори

ПРВ–9

Описание на радиолокатора; избрани тактически-технически данни
tschechischer PRW-9A
(Кликнете за да увеличите снимката: 330·510 пиксел = 26 kB)

Изображение 1: ПРВ-9А от Чешката република на камион «КраЗ-214» (източник на снимката: www.army.cz)

Тактико-технически характеристики
носеща честота: 5 - 9 GHz
период на импулсите: 1,6 или 2,5 ms
честота на повторение на импулсите: 400 или 800 Hz
продължителност на сондиращия импулс (τ): 1 или 1,7 µs
време на приемане:
мъртво време:
импулсна мощност: 700 кВт
средна мощност: 470 Вт
инструментален обхват: 300 км
разрешаваща способност по разстояние: 1,5 км
точността: по растояние: 700 м
по височина: 130 м
широчина на лъча: β=2°; ε=0,4°
необходим брой импулси от целта:
завъртания на антената:
MTBCF:
MTTR:

ПРВ–9

ПРВ-9 «Наклон-2» - (руско обозначение: 1РЛ19; обозначение на НАТО: «Thin Skin A») е радиовисотомер. Той беше използван в страните от Варшавския договор за измерване на височинния ъгъл и изчисляване на височината на малки, средни и големи височини на малки и средни разстояния. Определянето на височината се извършваше след задаване на целта чрез панорамна станция за наблюдение, автоматична станция за управление и контрол (AFLS) или по телефона чрез команден пункт.

ПРВ-9 е монтиран заедно с електрогенератора си на две ремаркета - предавателната и приемната кабина и ремаркето за електрозахранване. Възможна е външна синхронизация. ПРВ-9 се разгръщаше бързо и можеше да се монтира или демонтира в рамките на 45 минути. Дисплеят му (индикатор разстояние-височина) с оборудване за дистанционно управление може да се управлява на разстояние до 300 m, удобно като приставка към индикатора за кръгов обзор на панорамна станция, често дистанционен дисплей на P-15 (код на НАТО «Flat Face A»). Вертикалните ъгли на издигане бяха изместени чрез механично завъртане от 0° до +20°. Възможно е хоризонтално кръгов обзор в синхронно въртене на друга станция с режим на кръгов обзор от 0° до 360° при определен ъгъл на височина и се използва за разузнаване на изключително ниско летящи въздушни цели.

Грешката на измерването при определянето на височината е максимум ±100 m, при страничния ъгъл ±2°, а при разстоянието ±1000 m. Беше направена корекция на изчислението на височината в зависимост от рефракцията чрез използване на еквивалентна температура Täquiv като корекционна променлива във формулата за определяне на височината. Размерът на еквивалентната температура се определя чрез автоматично измерване на температурата и налягането на въздуха в близост до земята на мястото, където се намира радарното устройство. От еквивалентната температура се изчислява спомагателен коефициент A, с който некоригираната (тригонометрична височина) Hunkorr може да се преобразува в коригираната височина Hkorr:

Formel (1)

(1)

  • r = косо разстояние, определено чрез измерване на продължителността на разпространение на електромагнитни вълни;
  • R = радиусът на Земята - 6370 км;
  • ε = ъгъл на елевация, измерен от радара.

ПРВ-9 има система за защита от смущения срещу активни и пасивни смущения. Съхраняването на импулсен период за компенсация на междупериода се извършва в две потенциалоскопи със спирално отклонение. Превключването между три честоти на повторение на импулсите, както и широкият диапазон на ръчно или автоматично пренастройване (честотна гъвкавост) на предавателя направиха този радар относително нечувствителен към активни смущения.

Този висотомер също е монтиран на камион от типа «КраЗ-214» вместо на ремаркета и тогава се нарича ПРВ-9А.

Галерия със снимки на ПРВ-9

Изображение 2: Предавателна и приемна кабина на ПРВ-9 в Музея на германските военновъздушни сили (Берлин-Гатов)