www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Координатни системи

двуизмерен
триизмерен

Изображение 1: Декартова координатна система

двуизмерен
триизмерен

Изображение 1: Декартова координатна система

Координатни системи

Съществуват много различни варианти за графично представяне на функциите и зависимостите, като изборът между тях се определя от степента на необходимата яснота. Всяка такава опция се определя от вида на използваната координатна система.

В широко използваната декартова координатна система (Изображение 1) осите са перпендикулярни една на друга. Затова декартовата координатна система се нарича още правоъгълна координатна система. Удобно и очевидно е функциите от типа y= f(x) да се представят в двумерната декартова координатна система. Като пример на Изображение 2 е показано изображение на диаграма на насоченост на антената в декартова координатна система.

Въпреки това използването на полярни координатни системи (Изображение 3) е по-илюстративно за изобразяване на диаграмите на насоченост на антената. В такава координатна система положението на дадена точка се определя от ъглова координата и разстоянието до точката от началото на координатите. Ъгловата координата се взема от избраната референтна посока (посока на полюса, откъдето идва и името на координатната система) към посоката към точката, която трябва да се определи. При радиолокацията обикновено за референтна посока се използва посоката към север (северния полюс на Земята). Като цяло обаче изборът на референтна посока зависи от конкретния проблем, който трябва да бъде решен. Началото на координатите е точката, в която се намира радарът. В този случай полярните координати описват положението на точката спрямо радара. Очевидно е, че ако позицията на началото се промени (например чрез преместването му на друго място), същата точка вече ще има различни координати.

Галерия от снимки на координатни системи
Декартова диаграма, в която осите са разположени под прав ъгъл една спрямо друга като отправна точка. Ъгловите стойности се въвеждат по оста X, а измерените стойности - по оста Y. Ето и пример за горната схема на антената.

Изображение 2: Диаграма на насоченост на антената в декартова координатна система

Диаграма с референтна точка в центъра на изображението и ъглово правилно представяне на измерените стойности. Големината на измерената стойност се представя чрез нейното разстояние от центъра на графиката. Ето една примерна антенна диаграма на насочена антена.

Изображение 3: Същата диаграма на насоченост на антената в полярната координатна система