www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Какво е октава?

Klaviermanual

Изображение 1: Две октави на пиано

Октавата е спомагателна мерна единица, използвана за представяне на честотни интервали със съотношение на честотите две към едно.

Терминът е заимстван от музиката. Една октава се състои от осем ноти, като осмата нота има два пъти по-голяма честота от първата нота на октавата. Честотата на «концертната стъпка а¹» е точно 440 Hz. Така нареченото «двустъпално а» (т.е. «а²» или «а"») има честота 880 Hz. Честотният интервал от «a²» до «a¹» е точно една октава.

Уточняването на честотните интервали в спомагателната мерна единица «октава» често се използва и във високочестотната техника, когато широчината на честотната лента зависи от честотата, а точните честоти на прекъсване са или променливи, или без значение. Една октава тук означава, че горната честота на прекъсване достига два пъти стойността на долната честота на прекъсване. Следователно конкретен модул с широчина на честотната лента от една октава може да се използва например в честотните диапазони