www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radarové komponenty

Dolní propust

Frekvence
−3dB
fc
Útlum

Obrázek 1: Frekvenční charakteristika dolní propusti 1. řádu na bázi RC-obvodu

Frekvence
−3dB
fc
Útlum

Obrázek 1: Frekvenční charakteristika dolní propusti 1. řádu na bázi RC-obvodu

Dolní propust

V elektronice je dolní propust frekvenční filtr, který propouští složky signálu s frekvencemi pod mezní frekvencí fc. Složky signálu s vyššími frekvencemi jsou potlačeny. Obvykle se jedná o pasivní čtyřpólové filtry sestávající z rezistorů, cívek a kondenzátorů.

Funkci filtru lze popsat jako dělič napětí, přičemž reaktance kondenzátoru závisí na frekvenci. Pro stejnosměrný proud je reaktance kondenzátoru téměř nekonečně velká, takže výstupní napětí má maximální hodnotu. Pro velmi vysoké frekvence se reaktance blíží nule, takže výstupní napětí je téměř zkratové.

(1)

  • Xc = reaktance kondenzátoru
  • Ue = vstupní napětí
  • Ua = výstupní napětí

Mezní frekvence se vypočítá podle:

Frekvence
−3dB
fc
Útlum

Obrázek 1: Frekvenční charakteristika dolní propusti 2. řádu postavená na LC obvodu

Frekvence
−3dB
fc
Útlum

Obrázek 1: Frekvenční charakteristika dolní propusti 2. řádu postavená na LC obvodu

(2)

  • fc = nezní frekvence
    (cut-off frequency)

Stejnosměrné napěťové špičky na vstupu se přenášejí na výstup se zpožděním za nabíjecí nebo vybíjecí křivkou.

Pokud je rezistor nahrazen cívkou, získáme filtr 2. řádu. Řádové číslo se zvyšuje podle počtu frekvenčně závislých složek. V nejjednodušším případě toho lze dosáhnout sériovým zapojením několika filtrů nižšího řádu.

Mezní frekvence filtru 2. řádu je XC = XL Lze ji vypočítat pomocí:

(3)