www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Глава: Обработка на радарни сигнали

Предварителен преглед на интернет представянето

Изображение 1: Предварителен преглед на интернет представянето

Изображение 2: Осцилограма на сигнала на изхода на фазовия детектор

Изображение 1: Осцилограма на сигнала на изхода на фазовия детектор

Глава: Обработка на радарни сигнали

В епохата на аналоговите сигнали в радарите технологията за обработка на сигналите имаше сериозни ограничения. Тези ограничения се компенсират от способността на човешкия оператор да отделя полезните сигнали от шума на аналогов дисплей. С появата и развитието на съвременното радарно оборудване за визуализация, което, за разлика от аналоговото оборудване за визуализация, може да показва информация, синтезирана от резултатите от обработката, стана възможно сигналът да се изчисти от смущения, преди данните да бъдат представени на оператора. Съвременната цифрова обработка на радарните сигнали със сложни алгоритми и усъвършенствани модели на смущенията значително подобрява ефективността на радарите.

Важна функция в почти всички радари е първичната обработка на радарните сигнали, която се състои от извличане на сигнала (откриване) и измерване на параметрите на сигнала. Тази глава разглежда обработката на радарни сигнали и извличането (откриването) на полезни сигнали и показва някои примери за техническо изпълнение на тези процедури.

Логическите функции за обработка на радарни сигнали могат да се изпълняват с различни хардуерни реализации. В тази глава исках да опиша тези устройства възможно най-подробно.

Цели на обучението

Целта на материала в тази глава е обучаемият да разбере основната теория и практика на системите за обработка на радиолокационна информация. След завършването му обучаемият трябва да: