www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radiolokační vysílače

Ekvivalentní vyzářený výkon

Sizotropní
Santény

Obrázek 1: Znázornění definice vypočtené veličiny EIRP

Sizotropní
Santény

Obrázek 1: Znázornění definice vypočtené veličiny EIRP

Ekvivalentní vyzářený výkon

Ekvivalentní vyzářený výkon nebo efektivní vyzářený výkon (v angličtině: equivalent isotropically radiated power, EIRP) je veličina definovaná IEEE, která se používá k popisu směrového vysokofrekvenčního výkonu. Ekvivalentní vyzářený výkon je kombinací výkonu generovaného vysílačem a schopnosti antény soustředit tento výkon v daném směru.

Je to celkový výkon ve wattech, který by musela vyzářit rovnoměrně referenční anténa, aby dosáhla stejné intenzity vyzařování S (hustota výkonu ve wattech na metr čtvereční) jako skutečná praktická anténa na vzdáleném přijímači umístěném ve směru hlavního laloku této antény. Je rovna vstupnímu výkonu antény vynásobenému ziskem antény. Ekvivalentní vyzářený výkon není přímo měřitelný. Musí se vypočítat z měřitelné velikosti výkonu generovaného ve vysílači pomocí známých (nebo samostatně měřených) veličin.

Pokud se jako referenční hodnota pro zisk antény GA používá izotropní anténa, označuje se ekvivalentní izotropní vyzářený výkon zkratkou EIRP. Pokud se jako referenční bod použije dipól, písmeno „i“ se ve zkratce vynechá a použije se ERP (EIRP = 1,64·ERP). Při měření přenosového výkonu na vysílači PS je třeba vzít v úvahu také ztráty L v přívodním vedení k anténě.

EIRP = PS + GA - L mit PS = vysílací výkon v [dBm] nebo [dBW]
GA = zisk antény v [dBi]
L = ztráty v [dB]
(1)

Ekvivalentní vyzářený výkon se v elektronice a telekomunikacích používá pro kvantifikaci zdánlivého výkonu vysílače, který je v oblasti příjmu vnímán buď jako užitečný signál, nebo jako rušení. Nejčastěji se používá k tomu, aby regulační orgány v plánu využití kmitočtů uvedly maximální přípustný přenosový výkon, který lze v daném kmitočtovém pásmu použít, aby se minimalizovalo vzájemné rušení.