www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Код на Франк

Дължина на импулса
за предаване τ

Изображение 1: Пример за 4-фазен код на Франк

Дължина на импулса
за предаване τ

Изображение 1: Пример за 4-фазен код на Франк

Код на Франк

Кодът на Франк е модулационен формат с няколко фазови стъпки (например с квадратурно фазово изместване на ключа) за компресиране на импулси в радарни устройства. Кодът на Франк използва поредица от фазови скокове. Той има брой N2 елемента и се дефинира по следния начин:

Φn,k = (2π/N)(n-1)(k-1) (1)

Където n и k са целочислени елементи от 1 до N. Един предавателен импулс с дължина τ се разделя на N групи със същия размер, които от своя страна съдържат N частични импулса. Тогава дължината на импулсите им е Δτ, а общият им брой е N2. В рамките на тези частични импулси фазовата позиция е постоянна (по отношение на сигнал с непрекъсната вълна). Кодът на Франк с N2 частични импулса се нарича още N-фазов код на Франк. За да се изчисли код на Франк, 360° от пълния кръг се разделят на N стъпки. След това основните фазови стъпки са кратни на (Δφ) = 360°/N. За N-фазовия код на Франк модулационният модел се създава от следната основна матрица:

Formel (2) (2)

Всеки ред от матрицата представлява частичните импулси на една група. Всяко число, което се появява в матрицата, се умножава по основното фазово изместване Δφ. Запомнете: Фазовите измествания, по-големи от 360°, могат да бъдат намалени чрез изваждане на 360°, без това да повлияе на формата на вълната.

Например в кода на Франк с N = 4 основното фазово изместване се определя като Δφ = 360°/4 = 90°. В технологията скокът на фазата от 90° се представя и с въображаемото число j. По този начин фазовите скокове на кода се определят с помощта на горепосочената обща матрица (2):

Formel (2) (3)

Следователно този код на Франк има дължина от 16 елемента в следната последователност (вж. също изображение 1 с този пример):

F16 = { 1 1 1 1 1 j -1 -j 1 -1 1 -1 1 -j -1 j } (4)