www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radiolokační vysílače

Tyratron

Anoda
Síť
Ohřívač
Katoda
Tento bod
označuje
naplnění plynem.

Obrázek 1: Symbol obvodu

Anoda
Síť
Ohřívač
Katoda
Tento bod
označuje
naplnění plynem.

Obrázek 1: Symbol obvodu

Tyratron

Obrázek 2: Tyratron
TGi-700_25

Obrázek 2: Tyratron
TGi-700_25

Tyratron je elektronka plněná plynem, která se konstrukčně podobá zesilovací elektronce (triodě). Náplní vysoce zředěného plynu jsou např. rtuťové páry, xenon, neon a ve speciálních aplikacích vyžadujících velmi krátké spínací časy, jako je radar, vodík. Tyratron se skládá z vyhřívané katody, jedné nebo více mřížek a anody. Na rozdíl od elektronkového zesilovače však tyratron zná pouze stavy „zablokováno“ a „zapáleno“. Používá se proto jako elektronický spínač.

Obrázek 3: Tyratron s keramickým krytem

Obrázek 3: Tyratron s keramickým krytem

V počátečním stavu je tato trubka zablokovaná. Mřížka má záporné předpětí vůči katodě. Na anodě je kladné napětí, které může dosahovat až několika tisíc voltů. V uzamčeném stavu jím neprotéká žádný anodový proud a má velmi vysoký vnitřní odpor několika megaohmů.

Krátký kladný jehlový impuls (obvykle nazývaný spouštěcí impuls) překonává záporné předpětí na mřížce. Tento kladný potenciál na mřížce zažehne elektronku a ta se velmi rychle zacyklí. V zapáleném stavu má velmi nízký vnitřní odpor v řádu několika ohmů. Proudí velmi silný anodový proud.

Jakmile se tato trubice zapálí, nelze ji již ovlivnit mřížkou. Mřížka je obklopena ionty vzníceného plynu a přestává plnit svou funkci. Tyratron se nyní chová jako plynem plněná usměrňovací trubice. Anodový proud teče, dokud se napětí mezi anodou a katodou neliší od určité hodnoty. Jediný způsob, jak zhasnout tyratron, je snížit anodové napětí pod toto zapalovací napětí. V radarovém modulátoru je to doba, kdy se zpožďovací řetězec vybíjí jako zásobárna energie. K novému zážehu může dojít až po době zotavení v řádu několika mikrosekund.

Kvůli velmi vysokému anodovému napětí je anoda obvykle umístěna v horní části skleněné baňky, což dodává trubici staromódní vzhled. Díky ionizovanému plynu po zapálení svítí jako žárovka. Při extrémně vysokých anodových napětích mohou být tyratrony zdrojem interferenčního rentgenového záření. Toto rušivé rentgenové záření je často považováno za příčinu pozdějšího vzniku rakoviny u vojáků radaru, kteří byli někdy vystaveni tomuto záření bez ochrany. Moderní radary již nepoužívají tyratrony. Tuto funkci zcela přebírají polovodičové součástky, jako jsou tyristory nebo triaky.