www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Propagacja fali elektromagnetycznej

Dyfrakcja

czoło fali
elektromagnetycznej
przeszkoda
obszar cienia
obszar wykrywania

Rysunek 1: Dyfrakcja fali elektromagnetycznej

czoło fali
elektromagnetycznej
przeszkoda
obszar cienia
obszar wykrywania

Rysunek 1: Dyfrakcja fali elektromagnetycznej

Dyfrakcja

Dyfrakcja to zjawisko polegające na zmianie kierunku fali elektromagnetycznej po napotkaniu na przeszkodę. Zjawisko to powoduje, że fala elektromagnetyczna zagina się wokół przeszkody (rys. 1) i wnika w obszar niedostępny dla optyki geometrycznej. Odchylenie to jest tym silniejsze, im większa jest długość rozchodzącej się fali elektromagnetycznej w porównaniu z rozmiarem przeszkody.

Fala, która zmienia kierunek rozchodzenia się z powodu efektu dyfrakcji, przenika do obszaru cienia. Energia takiej fali jest znacznie słabsza niż energia fali, która nie ulega dyfrakcji. Z tego powodu obszar, przez który przenika rozproszona fala, nazywany jest penumbrą. Niemniej jednak nawet osłabiony sygnał można wykryć za pomocą odpowiedniego odbiornika.

Praktycznym efektem, który można osiągnąć dzięki zjawisku dyfrakcji, jest zwiększenie zasięgu instrumentu radarowego w porównaniu z zasięgiem linii widzenia, tzn. gdy cel radarowy może zostać wykryty nawet poza horyzontem.

W niektórych przypadkach, przy użyciu bardzo dużej mocy i niskich częstotliwości, dzięki zjawisku dyfrakcji możliwe jest rozprzestrzenienie fali elektromagnetycznej na całym świecie.