www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Рупорен облъчвател на моноимпулсна антена

Вълноводни вериги в рупорен облъчвател с моноимпулсна антена 
(Кликнете за да увеличите снимката: 500·450 пиксел = 13 kB)

Изображение 1: Изглед на вълноводните вериги

Двоен вълноводен тройник
(Кликнете за да увеличите снимката: 500·450 пиксел = 11 kB)

Изображение 3: Има общо три двойни вълноводни тройники…

Двоен вълноводен тройник 
(Кликнете за да увеличите снимката: 500·450 пиксел = 14 kB)

Изображение 2: Двоен вълноводен тройник
 

Двоен вълноводен тройник
(Кликнете за да увеличите снимката: 500·450 пиксел = 17 kB)

Изображение 4: …и E-тройник.

Рупорен облъчвател на моноимпулсна антена

Моноимпулсните антени с рупорни излъчватели често се използват в радарите за проследяване на цели. В този случай във фокусната точка на параболичния рефлектор има четири рупорни излъчвателя, които са разположени около фокусната точка. Всеки рупорен облъчвател отговаря за един квадрант. Ако отразяващият обект се намира точно в центъра на диаграма на направлението на антената, всичките четири рупорни излъчватели са получили един и същ ехосигнал. Ако отразяващият обект не е точно в центъра на диаграма на направлението на антената, значи поне един рупорен излъчвател е получил по-силен сигнал от останалите.

Ехосигналите за трите канала за приемане Σ, ΔAz и ΔEl се формират от четирите отделни енергийни компонента, получени от рупорните излъчватели, чрез сумиране и формиране на разлика. Използваната за целта секция на вълновода се нарича моноимпулсен дуплексер и използва много от описаните досега тройники и завои на вълновода в много компактно пространство.

Сумата и разликата се формират върху двоен вълноводен тройник. Двете частични рамена А и В се възбуждат фазово от хоризонтално поляризираното приемно поле. Разликата се подава към Е-тройника на двойния вълноводен тройник, а сумата от двата рупорни излъчвателя се подава към H-тройника. По същия начин сигналите от рупорните излъчватели C и D се обработват на втори двоен вълноводен тройник.

Използвани са общо три двойни тройника:

  1. за A-B и A+B
  2. за C-D и C+D
  3. за ΔEl = (A+B)-(C+D) и Σ = A+B+C+D

Изображение 5: Четирикратен рупорен облъчвател на моноимпулсен радар, четирите отделни вълновода продължават в общ свързващ фланец.

Обърнете внимание, че поради противоположната посока на кривината на вълновода след първият двоен вълноводен тройник сигналите (A+B) и (C+D), както и сигналите (A-B) и (C-D) са във фазова противоположност един на друг. Така в следващото математическо действие знаците на подрезултата или сумата са обърнати! Друго чисто Е-тройник формира сигнала ΔAz = (A-B)+(C-D).