www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Linie transmisyjne

Dodatek: Teoria linii transmisyjnej

Podgląd strony internetowej

Rysunek 1: Podgląd strony internetowej

Generator wysokiej częstotliwości zasila dwuprzewodową linię stylizowaną na symetryczny przewód antenowy. Poniżej na wykresie przedstawiono napięcie w funkcji długości linii. Animacja: Sinusoida przemieszcza się w sposób ciągły po rzędnej wykresu. Odległość między dwoma grzebieniami fali jest równa długości fali λ. W każdym punkcie na rzędnej mierzone napięcie zmienia się w funkcji czasu.

Rysunek 1: Przebieg czasowy napięcia na linii RF (tzw. „fala bieżąca“)

Większość treści z rozdziału „Teoria linii transmisyjnej“ jest zakładana w kursie „Podstawy radaru“. Rozdział ten jest powtórzeniem znanych tematów z lekcji fizyki. Szczególny nacisk położony jest na technologię falowodową.

Rysunek 1: Przebieg czasowy napięcia na linii RF (tzw. „fala bieżąca“)

Cele kształcenia:

Wymienione tutaj cele dydaktyczne mają na celu przybliżenie tematów, których należy się spodziewać w tym rozdziale. Rozdział „Technika falowodowa“ dostarcza podstawowej wiedzy dla zrozumienia kolejnych rozdziałów dotyczących specjalnych zespołów radarowych. Ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu teorii linii elektrycznych. Po zakończeniu tego rozdziału uczeń powinien: