www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Фиг. 1: Радар за точен подход PAR 2090 (© 2011 Selex System Integration)

Фиг. 1: Радар за точен подход PAR 2090
(© 2011 Selex System Integration)

Радар за точен подход

Радар за точен подход (Precision approach radar, PAR) е първичен радар, използван за определяне местоположението на въздухоплавателните средства по време на финалния подход, по отношение на хоризонталното и вертикално отклонение спрямо номиналната траектория за подход и разстояние от точката на опиране. Радарите за точен подход са предназначени за подпомагане на пилота, чрез даване на указания чрез радиокомуникация по време на финалния етап на подхода за кацане.[1]

Радарът е разположен близо до средата на пистата (на разстояние до 6 000 фута) и работи дистанционно. Радарът е особено важен в ситуации, когато пилотът има ограничена видимост (поради мъгла, дъжд и др.). В тази ситуация радарът трябва да осигури на ръководителя на подхода максимално качествено радарно изображение, допълнено от компютърна оценка на скоростта, отклоненията от траекторията на плъзгане (или наклона на плъзгане) и линията на курса, разстоянието до предварително приближаващия се самолет и т.н. Диспечерът издава на пилота съвети за азимут и височина, докато въздухоплавателното средство достигне точката за вземане на решение за височина, приблизително на половин миля от точката на кацане.

Изображение 2: Радарът за прецизен подход AN/FPN-63 на Raytheon използва антени с фазирана решетка, но също така е разделен на два независими радара, както е показано на изображение 1.

Изображение 2: Радарът за прецизен подход AN/FPN-63 използва фазирани антенни решетки, но също така е разделен на два независими радара, както е показано на изображение 1.

Предимството на класическия метод за предаване на инструкциите по радиото е неговата обща приложимост, тъй като не е необходимо допълнително оборудване във въздухоплавателното средство.

Техническите параметри, на които трябва да отговаря един радар за прецизен подход, са посочени в препоръка на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО). Тази препоръка включва минимални изисквания за техническите параметри, както и за условията на площадката[2].

Източници:

  1. Инструкция 4444 от 14.06.2007 г. за управление на въздушното движение. Издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 58 от 17.07.2007
  2. ICAO: Annex 10 - Aeronautical Communications, Volume I, Chapter 3, Item 3.2.3: The precision approach radar element (PAR), page 3-25 (PDF-page 33)