www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Радарна класификация (1)

В зависимост от състава и качеството на информацията, която се изисква да бъде получена, радарът трябва да има определени свойства и технологии. Един от видовете класификация на радарите (или на радиолокационните станции, РЛС) въз основа на тези критерии е показан на изображение 1.

Радар
Първичен радар
Вторичен радар
Импулсен радар
РЛС с непрекъснато излъчване
интраимпулсна
модулация
импулсна
модулация
модулиран
немодулиран
РЛС с визуализация
РЛС без визуализация
Радар
импулсна
модулация
РЛС с визуализация
РЛС без визуализация

Изображение 1. Класификация на радарите (интерактивно чертеж)

Радари със или без визуализация

Изображение 2: Радари със и без визуализация

Изображение 2: Радари със и без визуализация

Радарите могат условно да бъдат разделени на две категории: радари, които прилагат технология за визуализация и радари без визуализация на данните.

В радарите с визуализация според получената информация се изгражда като правило модел на ситуацията в зоната за гледане под формата на изображение, наподобяващо географска карта. Класически примери за този тип радари са метеорологичните радари и военните радари за въздушно пространство.

При радари без визуализация резултатът от измерването се представя само като цифрови стойности. Примери за такива радари са някои радарни висотомери и скоростомери. Примери за вторичен радар без визуализация са имобилайзерите в някои съвременни леки автомобили.

Първичен радар

Първичните радари излъчват високочестотни сигнали в свободното пространство които, ако има цели в зоната на покритие, се отразяват от тях. За разлика от вторичните радари, първичните радари получават свои собствени излъчени сигнали като ехо. Следователно първичният радар се нарича още радар с пасивна реакция. Получените ехо сигнали се обработват, за да се получи информация за целта (целите).

Вторичен радар

За работата на вторични радари е необходимо да се оборудва самолетът с активен реагиращ агент, транспондер (transponder = transmitting responder). Следователно вторичният радар се нарича още радар с активна реакция. Оборудването, разположено на самолета, получава кодирания сигнал от устройството за идентификация. В транспондера полученият сигнал се декодира и се генерира активен отговор, който след това също се кодира и изпраща обратно към вторичния радар. Времето на забавяне на получения сигнал на транспондера се използва за измерване на обхвата до целта по същия начин, както при първичните радари. Но този сигнал съдържа много повече информация от сигналите на първичните радари. Тук например могат да се предават данни за надморска височина, националност или технически проблеми на борда (срив в комуникацията и т.н.).

Импулсен радар

Импулсните радари излъчват периодичен (включен / изключен) сигнал с висока мощност с много висока честота, наречен зондиращ сигнал. Това е последвано от дълга пауза, по време на която ехото може да бъде получено преди да бъде излъчен следващия зондиращ сигнал. Разстоянието до целта се определя от времето на забавяне на приетия ехосигнал спрямо момента на излъчване на сондиращия сигнал. Ъгловите координати на целта и ако е необходимо нейната височина могат да бъдат определени от позицията на антената по време на приемане на ехосигнала.

Радар с непрекъснато излъчване

Радар с непрекъснато излъчване (Английски: Continuous wave radar, CW-radar) излъчва без прекъсване. Ехото също се приема и обработва едновременно и непрекъснато. Приемникът не е задължително на същото място като предавателя. Всеки мощен предавател за излъчване може да се използва като радар, ако приемник далеч от него приема и сравнява времето за приемане на директния и отразения сигнал от целта. Точните координати на въздушен обект могат да бъдат изчислени чрез обработка на сигнали, получени от три различни телевизионни станции (вж. Пасивен радар).

Немодулиран радар с непрекъснато излъчване

Сигналът, излъчен от такъв радар има постоянна амплитуда и честота. Такива устройства се използват за измерване на скоростта на даден обект и се основават на използването на Доплеров ефект. Обхватът в този случай не може да бъде измерен. Те се използват например като скоростомери, използвани от полицията.

Радар с непрекъснато излъчване и частотна модуляция

В англоезичните източници за името на такива радари се използва съкращението FMCW-Radar (Frequency Modulated Continuous Wave radar). Те използват сигнали с постоянна амплитуда, модулирани по честота или с фазово изместване. Това дава възможност да се използват методи за измерване за време на забавяне. Обхватът (или надморската височина) може да се определи от изместването на честотата на получения сигнал или от времето на забавяне на даден фазов код. Предимството на такива радари е, че измерванията се извършват без прекъсвания в приемането и по този начин резултатът от измерването е винаги на разположение.

Радар с интраимпулсна модулация

Такива радари излъчват импулсни звукови сигнали с по-ниска импулсна мощност, но с по-голяма продължителност. Зондиращите сигнали се модулират (подобно на радарите на FMCW), като се използва технология за свиване на импулсите, за да се определи обхватът на целта, дори в рамките на продължителността на предавания сигнал.

Бистатичен (многопозиционен) радар

Бистатичен радар се състои от две или повече широко разположени позиции за предаване и приемане.