www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Загуби в свободното пространство

Фиг. 1: Плътност на мощността се разпределя върху сферичната повърхност и е еднаква във всички посоки.

Фиг. 1: Плътност на мощността се разпределя върху сферичната повърхност и е еднаква във всички посоки.

Загуби в свободното пространство

Изотропните загуби при разпространение LPL (Path Loss) се дефинират като разлика между ефективната излъчена мощност и приетата мощност и изразяват намаляването на мощноста на сигнала в децибели [dB]. Само геометричната загуба се счита усвояване на въздух или други материали, които не са взети под внимание. В идеалния случай, загубата при разпространението ще се случи само във вакуум, например в космоса при радиовръзките към спътниците.

Основната зависимост между коефициента на усилване на една антена и нейната ефективна поглъщаща площ (апертура) е:

Aeff = λ2 със Aeff = ефективна поглъщаща площ на антената
λ = дължина на вълната
G = коефициент на усилване на антената
(1)
G 4 · π

Ако коефициентът на усилване на предавателната антена не се отсчита (следователно, се приема за 1) тогава мощността се разпределя на повърхността на сфера (Aсфера = 4πr2). Само частта от енергията, която пристига на ефективната площ Aeff на приемната антена, се приема. За изчисляването на загуби при разпространение двете повърхности могат да бъдат свързани един с друг по следното съотношение:

Formel (2)(2)

Дължината на вълната и коефициентът на усилване на антената са константни по време на разпространението. Загубата на свободно пространство е тогава пропорционална към квадрата на разстоянието!