www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Д
½Θ
δр

Изображение 1: Размер на линейния лъч като функция на разстоянието.

Д
½Θ
δр

Изображение 1: Размер на линейния лъч като функция на разстоянието.

Ъглова разделителна способност

Ъглова разделителна способност се определя като минималното ъглово разстояние между две еднакви големи цели на същото разстояние, които са различими от радара и са отделени една от друга.[1]

Д
½Θ
δр

Изображение 1: Размер на линейния лъч като функция на разстоянието.

Характеристиките на ъгловата разделителна способност на радара се определят от широчината на антенния лъч Θ, измерена при ниво на половин мощност, т.е. при −3 dB. Това е така, защото ако и двете цели се намират в лъча на антената едновременно и на едно и също разстояние, на индикатора ще се наблюдава като едно общо светло петно. Точките от диаграмата на антената, в които мощността на излъчване намалява наполовина, обикновено определят границите на антената за оценка на ъгловата разделителна способност на радара. По този начин две идентични цели на едно и също разстояние се разрешават чрез ъглова координата, ако ъгловото разстояние между тях е не по-малко от ширината на лъча на антената при −3 dB.

Тук трябва да се има предвид, че колкото по-малка е широчината на лъча на антената, толкова по-висока е нейната насоченост.

Ъгловата разделителна способност може да се оцени по линейното разстояние между двете цели, като се използва формулата:

(1)

  • Θ = ширина луча на ниво половин мощност;
  • δр = минимално разстояние между две цели;
  • Д = разстоянието до целите [м].

Ъгловата разделителна способност за радари с аналогови индикатори за кръгов обзор на практика зависи от способността на оператора да разграничи следите на две отделни цели в двете сливащи се следи. Радарите с цифрова обработка имат по-добра ъглова разделителна способност, тъй като е възможно да се създадат алгоритми за обработка, основани на сравняване на амплитудите на сигналите, отразени от отделните цели.

При трикоординатни радари се добавя и разделителната способност на ъгъла на мястото. Всички разсъждения и формули са валидни и за това, като единствената разлика е, че ъгълът Θ в този случай е ширината на диаграмата на излъчване на антената във вертикалната равнина.

Referenz: