www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи радіолокації

Радіолокатори з частотним рознесенням (багаточастотні радіолокатори)

Комутатор
Дуплексер
Частотний
селектор
Приймач
f₂
Приймач
f₁
Лінія
затримки
Суматор
Суматор
Перемно-
жувач
Передавач f₁
Передавач f₂
Модулятор
Модулятор
Синхро-
нізатор

Рисунок 1. Структурна схема багаточастотного (двохчастотного) радіолокатора.

Комутатор
Duplexer
Частотний
селектор
Приймач
f₂
Приймач
f₁
Лінія
затримки
Суматор
Суматор
Перемно-
жувач
Передавач
f₁
Передавач
f₂
Модулятор
Модулятор
Синхро-
нізатор

Рисунок 1. Структурна схема багаточастотного (двохчастотного) радіолокатора.
(інтерактивний рисунок)

Радіолокатори з частотним рознесенням (багаточастотні радіолокатори)

Відомо, що амплітуда відбитого від цілі сигналу залежить від цілої низки факторів, в тому числі, й від ефективної площі вторинного випромінення цілі. Для співвідношень між довжинами використовуваних в радіолокації хвиль і розмірами типових цілей ефективна площа вторинного випромінення цілі є досить сильно осцилюючою величиною (див. розділ Ефективна площа вторинного випромінення). Такий ефект спричиняє сильну флуктуацію амплітуди відбитого сигналу, що призводить до збільшення потрібного співвідношення „сигнал – шум“, а це негативно відбивається на характеристиках радіолокатора, таких як дальність виявлення цілі та точність вимірювання її координат.

Задля згладжування амплітудних флуктуацій відбитих сигналів в багатьох радіолокаторах застосовують опромінення цілі сигналами на двох або більше несівних частотах. Такі радіолокатори називають багаточастотними. Часто в багаточастотних радіолокаторах використовуються два передавачі, що функціонують спільно для опромінення цілі на двох різних частотах (див. Рисунок 1).

Для досягнення когерентності прийняті сигнали різних частот обробляються окремо. Використання двох передавачів паралельно дає збільшення підсилення радіолокатора на 3 дБ. Використання сигналів на двох рознесених частотах зазвичай додає до цього ще 2,8 дБ.

За рахунок використання технології багаточастотного зондування стає можливим помітно збільшити максимальну дальність дії радіолокатора при незмінних значеннях імовірності виявлення та імовірності хибної тривоги. Іншими словами, якщо імовірність виявлення та імовірність хибної тривоги однакові для двох радіолокаторів, одночастотного та багаточастотного, то використання двох або більше частот в другом локаторі забезпечує збільшення максимальної дальності дії.

Фізичною основою такого ефекту є згладжування флуктуацій амплітуди відбитого сигналу при використанні двох або більше частот зондування. Піки та провали діаграми зворотного розсіяння для різних частот будуть зсунуті один відносно другого. Там, де розсіяння для першої частоти має максимум, розсіяння на другій частоті буде меншим і навіть, можливо, мінімальним. Очевидно, що сума таких сигналів буде флуктуювати суттєво менше, ніж кожен з них окремо, тобто за рахунок сумування сигналів на різних частотах відбувається згладжування результуючого сигналу.

Особливістю такої технології є вимога незалежності сигналів на різних частотах, тобто їхні спектри не мають перекриватися. Крім цього, слід пам’ятати, що використання сигналів на різних частотах розширює робочий діапазон радіолокатора і, тим самим, полегшує противнику завдання його виявлення по випроміненню.

Для формування багаточастотного сигналу можуть використовуватися такі способи. Для формирования многочастотного сигнала могут использоваться такие способы.

 1. Одночасне випромінювання декількох імпульсів на різних несівних частотах. Найбільш простим в реалізації є підхід, при якому багаточастотний сигнал формується групою передавачів з різними несівними частотами, одночасно працюючих на спільну або на окремі антени. Для приймання сигналів на різних частотах використовуються окремі приймачі.
   
 2. Зміщення в часі за рахунок швидкого переналаштування несівної частоти зондувального сигналу за певним законом. При цьому можуть використовуватися такі методи змінення несівної частоти:
  • від імпульсу до імпульсу;
  • від однієї групи імпульсів до другої;
  • в межах тривалості кожного імпульсу.

  Може використовуватися також комбінація кількох методів.

В багаточастотному радіолокаторі системи управління повітряним рухом ASR-910 випромінюються два близько розташованих на осі часу імпульси з рознесенням по частоті. В радіолокаторі системи протиповітряної оборони AN/FPS-117 також використовується зондування на двох частотах і, додатково, стискання прийнятого імпульсу. Однак, оскільки під час стискання сигналів їхні спектри перетинаються, в цьому випадку використовуються відповідні алгоритми.

Випромінювання декількох зміщених у часі сигналів має перед одночасним випромінюванням низку переваг, а саме:

Важливою перевагою багаточастотних радіолокаторів є їхня висока перешкодостійкість. Суттєво впливає на це алгоритм подальшої обробки одиночного сигналу. Так, при лінійному додаванні сигналів на різних частотах збільшується імовірність виявлення цілі. В той же час перешкодозахищеність при такій обробці виявляється лиш ненабагато вищою, ніж в одночастотного радіолокатору.

Використання двох передавачів на різних частотах (наприклад, радіолокатор ASR-910) часто помилково розглядається тільки з точки зору апаратної надлишковості. («Якщо один передавач вийде з ладу – залишається інший»). В такій ситуації (відмова одного передавача) дальність дії радіолокатора зменшується і становить близько 70 %[1] від номінальної (вказаної в документації). Ця невідповідність виявляється в ході обльоту позиції, однак причину, як правило, спочатку починають шукати в чомусь іншому, забувши, що номінальна дальність дії забезпечується тільки при спільній роботі обох передавачів..

 1. Примітка: Корінь четвертої ступеню від суми коефіцієнтів втрат (в децибелах) за рахунок зменшення випромінюваної потужності (3 дБ) та за рахунок флуктуацій амплітуди відбитого сигналу (2 … 2,5 дБ).
Коммутатор
Дуплексер
Частотный
селектор
Приемник
f₂
Приемник
f₁
Линия
задержки
Сумматор
Сумматор
Пере-
множитель
Передатчик
f₁
Передатчик
f₂
Модулятор
Модулятор
Синхро-
нізатор

Рисунок 1. Структурна схема багаточастотного (двохчастотного) радіолокатора.

Принцип дії

Синхронізатор

Виробляє синхронізуючі сигнали для передавача, індикатора та інших задіяних кіл радіолокатора.

Модулятор

Генераторна лампа передавача керується потужними імпульсами напруги постійного струму, які виробляються пристроєм, що називається модулятором.

Передавач

Радіолокаційний передавач виробляє потужні короткі (малої тривалості) радіоімпульси, які випромінюються в простір антеною.

Комутатор
f1
f2
Строб
f1
Строб
f2

Рисунок 2. Комутатор

Kommutator
f1
f2
Строб f1
Строб f2

Рисунок 2. Комутатор

Являє собою керований у часі перемикач. Слово „комутатор“ має латинські корні та означає „міняти“, „змінювати“. Комутатор може працювати в пасивному режимі (всі вхідні радіоімпульси з обох вхідних роз’ємів попадають на вихідний роз’єм) або в активному режимі (вхідні радіоімпульси перемикаються на вихід комутатора відповідними стробами, як показано на Рисунку 2).

Оскільки на надвисоких частотах перемикання має відбуватися дуже швидко, в комутаторах застосовується технологія, аналогічна тій, на основі якої побудовані антенні перемикачі (перемикачі „приймання – передача“).

Антенний перемикач (дуплексер)

В радіолокаторах, де одна і та сама антена використовується і в режимі передавання і в режимі приймання, антенний перемикач здійснює почергове підключення антени до передавача і до приймача. Така необхідність спричинена тим, що потужні радіоімпульси передавача, у випадку їх потрапляння в приймач, гарантовано виведуть його з ладу.

Антена

Перетворює енергію зондувальних радіосигналів в енергію електромагнітних хвиль із заданим просторовим розподілом. При прийманні відбитих ціллю сигналів в антені виконується зворотне перетворення.

Частотний селектор

Являє собою частотно-вибірковий фільтр. Він виділяє сигнали відлуння на різних частотах та направляє кожен з них у відповідний його частоті приймач.

Приймачі

В приймачах виконується підсилювання та демодуляція прийнятих радіосигналів. Приймач формує на своєму виході відеосигнали.

Лінія затримки
f2  f1
Осцилограф
Час затримки

Рисунок 3. Час затримки

f2  f1
Осцилограф
Час затримки

Рисунок 3. Час затримки

В передавачі імпульс на частоті f2 має затримку у часі відносно імпульсу на частоті f1 (Рисунок 3). При цьому величина затримки точно відома. Для усунення цієї затримки в приймальному тракті (адже імпульс на частоті f2 не стає швидшим, навіть якби ми цього хотіли!) імпульс на частоті f1 має бути затриманий на цей же час. Після цього в сигнальному процесорі обидва сигнали можуть оброблятися одночасно.

Зверніть увагу (див. Рисунок 3), що перший випромінений імпульс і на осцилограмі показаний як перший, тобто в лівій стороні екрану!

Обробка сигналу

В багаточастотному радіолокаторі одиночні сигнали на різних частотах обробляються паралельно кожен в своєму каналі. Далі ці сигнали складаються і отриманий результат порівнюється з порогом. При цьому використовуються такі види алгоритмів обробки:

 1. лінійне додавання амплітуд сигналів у всіх каналах (досягається максимальна дальність дії при порівняно низькій перешкодозахищеності);
 2. перемноження амплітуд сигналів у всіх каналах (максимальна перешкодозахищеність при найменшій для багаточастотної радіолокації максимальній дальності дії);
 3. додавання квадратів амплітуд сигналів у всіх каналах (оптимальний алгоритм!);
 4. лінійне додавання амплітуд сигналів у декількох каналах з подальшим перемноженням часткових сум (такий алгоритм реалізується в радіолокаторі, структурна схема якого наведена на Рисунку 1);
 5. перемноження амплітуд сигналів в декількох каналах з подальшим підсумовуванням часткових добутків.

При використанні кожного з наведених вище алгоритмів досягається висока ефективність у відповідності до того чи іншого критерію.
Однак який з алгоритмів використовується в конкретному радіолокаторі, як правило, не розголошується.

Індикатор

На індикаторі для оператора формується неперервне, легко зрозуміле графічне зображення відносного положення радіолокаційних цілей.