www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Radar s frekvenční diverzitou

Přepínač
Duplexer
Volič
frekvence
Přijímač f₂
Přijímač f₁
Linka
zpoždění
Dodatek
Dodatek
Multi-
plikace
Vysílač f₁
Vysílač f₂
Modulátor
Modulátor
Generátor
synchronizace

Obrázek 1: Princip činnosti radaru s kmitočtovou diverzitou

Přepínač
Duplexer
Volič
frekvence
Přijímač f₂
Přijímač f₁
Linka
zpoždění
Dodatek
Dodatek
Multi-
plikace
Vysílač f₁
Vysílač f₂
Modulátor
Modulátor
Generátor
synchronizace

Obrázek 1: Princip činnosti radaru s kmitočtovou diverzitou

Radar s frekvenční diverzitou

K částečnému řešení problému kolísající velikosti cíle používá mnoho radarů dvě (nebo více) osvětlovací frekvence. Frekvenční diverzity se běžně dosahuje použitím dvou vysílačů pracujících v tandemu, které osvětlují cíl dvěma různými frekvenčními signály, jak je znázorněno na obrázku níže.

Odražené signály lze v přijímači zpracovávat odděleně, aby byla zajištěna koherence. Kromě zisku 3 dB při paralelním použití dvou vysílačů zlepšuje výkon radaru i provoz na dvou oddělených frekvencích (obvykle asi o 2,8 dB).

Díky vícefrekvenčnímu přenosu je možné výrazně rozšířit dosah detekce při konstantní pravděpodobnosti detekce a míře falešných poplachů. To znamená, že pokud uvažujeme dvě radarová zařízení se stejnou pravděpodobností detekce a stejnou mírou falešných poplachů, bude mít systém se schopností vysílat na více frekvencích největší maximální dosah. Fyzikálním základem tohoto jevu je „vyhlazení” komplexních fluktuací v radarovém průřezu ozvěny. Protože se extrémní hodnoty (minima a maxima) neobjevují na různých vysílaných frekvencích ve stejnou dobu (tj. na jiném „místě” v každém vyzařovaném obrazci), opačné fázové výkyvy se vzájemně ruší.

Když vrácený signál na první frekvenci dosáhne maxima, signál na druhé frekvenci je obvykle na minimu. Součet obou signálů nezhoršuje průměrnou hodnotu amplitudy každého signálu; umožňuje získat „vyhlazený” signál s menšími amplitudovými odchylkami. Nezávislé zpracování každé frekvence na přijímacím konci umožňuje podle stejného principu zlepšit poměr „signál/šum”. Pokud je minimální úroveň odražené energie pro detekci cíle dosažena (a překročena) pouze na jedné z frekvencí, korelace obou přijatých signálů umožní potvrdit přítomnost cíle, zatímco průměrná úroveň šumu, omezená rušením fázového posunu, se nezvýší ve stejném poměru jako užitečný signál. Rozsah detekce se tak zvyšuje. Nevýhodou této techniky je, že z vojenského hlediska oba signály vytvářejí odlišná spektra, a zvyšují tak riziko detekce radaru nepřátelským odposlouchávacím zařízením.

Vícefrekvenční vysílání využívají radary pomocí jedné z následujících technik:

 1. Současné vysílání několika pulzů o různých frekvencích, kterého lze v nejjednodušší formě dosáhnout použitím několika vysílačů (každý s příslušným přijímačem) pracujících společně, ale na různých frekvencích.
   
 2. Vysílání řady po sobě jdoucích signálů, z nichž každý má svou vlastní frekvenci. Nosná frekvence vysílaného signálu se pak může měnit:
  • z jednoho impulsu na druhý (např. frekvenční agilita),
  • v rámci pulzu složeného z „dílčích pulzů” slepených dohromady (např. frekvenční diverzita),
  • z jedné skupiny pulzů do druhé (což je možné pouze při vysokých opakovacích frekvencích pulzů)..
  Používají se také kombinace několika metod.

Například radar řízení letového provozu ASR-910 generuje vícefrekvenční signál ve formě dvou pulzů (jeden na každé frekvenci), které následují za sebou ve velmi krátkém čase (frekvenční diverzita). Radar protivzdušné obrany RRP-117 rovněž generuje dvě různé frekvence a používá pulzní kompresi. (Protože se však spektra přenášených frekvencí při kompresi impulsů překrývají, je třeba vzít v úvahu další pravidla).

Postupný přenos několika signálů má oproti současnému přenosu tyto výhody:

Důležitou výhodou současného vícefrekvenčního přenosu (diverzity) je jeho vysoká odolnost proti rušení. Důvodem je „individuální” zpracování každého signálu (tj. každé frekvence) na vyhrazeném přijímacím kanálu. Lineární sčítání složek signálu zvyšuje pravděpodobnost detekce cíle a v menší míře i odolnost proti rušení. Řešení s násobením amplitudy umožňuje spíše zvýšit schopnost proti rušení než zvýšit pravděpodobnost detekce.

Nejčastějším důvodem, který se uvádí pro ospravedlnění potřeby pracovat na dvou různých frekvencích se dvěma vysílači (případ ASR-910), je redundance („V nejhorším případě, když jeden z mých vysílačů selže, stále mám ten druhý!”). Maximální detekční dosah se pak sníží na 70 %[1] maximálního dosahu systému, pokud pracují oba vysílače. Řídící letového provozu si tohoto jevu často okamžitě všimne, i když v některých případech je jeho původ jiné povahy…

 1. Čtvrtá odmocnina ztrát 3 dB (polovina vysílaného výkonu) plus 2 až 2,8 dB dodatečných ztrát v důsledku problémů s fluktuacemi cílů.
Přepínač
Duplexer
Volič
frekvence
Přijímač f₂
Přijímač f₁
Linka
zpoždění
Dodatek
Dodatek
Multi-
plikace
Vysílač f₁
Vysílač f₂
Modulátor
Modulátor
Generátor
synchronizace

Obrázek 1: Princip činnosti radaru s kmitočtovou diverzitou

Popis činnosti bloků ve schématu

Synchronizátor

Synchronizátor generuje sérii synchronních impulzů pro vysílač, zobrazovací jednotku a další připojené sestavy.

Modulátor

Modulátor generuje ze zdroje velmi vysokého napětí impuls, který vybuzení vysílače na požadovanou dobu.

Vysílač

Radarový vysílač generuje mikrovlnný signál jako krátký, vysoce výkonný impuls, který je anténou vyzařován do vzduchu.

f1
f2
Přednabití
pro f1
Přednabití
pro f2

Obrázek 2: Spínač

Kommutator
f1
f2
Přednabití pro f1
Přednabití pro f2

Obrázek 2: Spínač

Přepínač

Přepínač je vlastně přepínač - volič, který umožňuje řídit oběh mikrovlnných signálů. Pokud je „pasivní”, signály přijaté na jeho vstupech se současně nacházejí na jeho jediném výstupu. Když je „aktivní”, aby se zabránilo přetížení jediného výstupu, jsou signály vůči sobě časově posunuty díky „časovým hradlům” (řízeným pomocí impulzů, jak je znázorněno na obrázku).

Vzhledem k tomu, že přepínání mezi velmi vysokými frekvencemi musí probíhat velmi rychle, používá přepínač stejnou elektronickou technologii jako duplexer.

Duplexer

Duplexer připojuje anténu střídavě k vysílači a přijímači, což umožňuje použití jediné antény. Toto přepínání je nutné, aby se zabránilo poškození nebo zničení obvodů přijímače (kalibrovaných pro zpracování signálů s velmi nízkým výkonem) vysokými výkonovými impulsy vysílanými vysílačem.

Anténa

Anténa rozptyluje energii vysílače do prostoru v daném objemu a s požadovanou účinností. Postup je stejný jako u příjmu, kdy anténa zachycuje rozptýlenou energii v daném objemu prostoru a s požadovanou účinností.

Volič frekvence

Frekvenční volič je filtr přizpůsobený každé vysílané frekvenci. Rozděluje ozvěny přijaté na jednotlivých přijímačích podle jejich frekvence.

Přijímače

Přijímače zesilují a demodulují přijaté mikrovlnné signály. Přijímač na svém výstupu poskytuje videosignály.

Linka zpoždění
f2  f1
osciloskop
doba zpoždění

Obrázek 3: Linie zpoždění

f2  f1
osciloskop
doba zpoždění

Obrázek 3: Linie zpoždění

Při přenosu následuje impuls f2 po impulsu 11 s určitým zpožděním. Aby se toto zpoždění na příjmu zrušilo (puls f2 nepůjde rychleji, aby se dohnal, i když to budeme požadovat!), impuls f1 musí být zase zpožděn přesně o stejnou hodnotu. Zpracování signálu pak lze aplikovat na oba synchronní signály současně. Vezměte prosím na vědomí, že první vyslaný impuls je reprezentován prvním impulsem zobrazeným na osciloskopu, tj. tím, který je na levé straně obrazovky.

Zpracování signálu

Pokud radar používá několik frekvencí, je každý signál zpracováván vlastním kanálem přijímače (na vlastní frekvenci). Signály se poté zkombinují a oříznou na prahovou hodnotu. Používá se několik typů zpracování:

Použití jedné z těchto technik umožňuje dosáhnout co nejúčinnějšího ošetření.
Obecně však není možné zjistit, který z nich se pro daný systém používá, protože tyto informace jsou považovány za vysoce důvěrné.

Indikátor

Indikátor by měl uživateli poskytovat trvalé, snadno interpretovatelné grafické znázornění relativní polohy cílů zjištěných radarem.