www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Radar Basics

Výpočet výšky

Obrázek 1: jednoduchý trojúhelníkový vztah mezi elevací a výškou

Obrázek 1: jednoduchý trojúhelníkový vztah mezi elevací a výškou

Jednoduchý trojúhelníkový vztah mezi elevací a výškou

Obrázek 1: jednoduchý trojúhelníkový vztah mezi elevací a výškou

Výpočet výšky

Výška cíle je vzdálenost cíle nad zemským povrchem (výška nad zemí). V rovnicích se označuje písmenem H (z angličtiny: height). Výšku lze vypočítat ze vzdálenosti cíle R a naměřeného elevačního úhlu ε na otočném stole antén.

Rovnice (1): obecná trigonometrická funkce

(1)

Hodnoty vzdálenosti R, výšky cíle H a výškového úhlu ε dosadíme do rovnice:

H = R· sin ε

(2)

Ve vztahu ke skutečnému cíli však nelze výšku cíle vypočítat tak snadno, protože elektromagnetické vlny se v atmosféře refrakce na hranicích vrstev vzduchu (různé hustoty) a povrch Země je zakřivený. Protože výpočet výšky cíle není jen trigonometrickým výpočtem, ale musí se zohlednit i zakřivení Země, které platí pro danou lokalitu. Oba faktory jsou v radarových systémech s integrovaným výpočtem výšky kompenzovány složitými rovnicemi. Často používaná aproximace je následující:

(3)

  • R = šikmá vzdálenost cílů
  • ε = měřený elevační úhel
  • re = poloměr Země (přibližně 6370 km)
  • (Tato rovnice je pouze přibližná!)

Vliv refrakce se obvykle předpokládá pomocí ekvivalentního poloměru Země rekv = (4/3)·re pro standardní atmosféru. Zjednodušeně se do rovnice (3) dosadí poloměr Země 8 500 km.