www.radartutorial.eu www.radartutorial.eu Основи на радиолокацията

Изчисляване на височината

Фиг. 1: Тригонометрично изчисление на височината на самолета

Фиг. 1: Тригонометрично изчисление на височината на самолета

Представяне на тригонометричната функция

Фиг. 1: Тригонометрично изчисление на височината на самолета

Изчисляване на височината

Под височина на целта се разбира разстоянието на целта над земната повърхност (височина над земята). В уравнения се обозначава височината с латинската буква H. Височината може да се изчисли от целевото разстояние R и ъгъла на мястото ε.

Синусът на ъгъл в правоъгълен триъгълник се определя като противоположният катет, разделен на хипотенузата.

(1)

С R за хипотенузата, H за противоположния катет и ε за ъгъла на мястото, измерен от радарната антена, получаваме:

H = R· sin ε

(2)

По отношение на реалната полетна цел обаче височината на целта не може да бъде изчислена толкова лесно, тъй като електромагнитните вълни в атмосферата се пречупват при преходи на въздушния слой (различна плътност) и земната повърхност е извита. Изчисляването на целевата височина не е само изчисляване на ъгловата функция в триъгълник. Трябва да се вземе предвид и кривината на земята, която според местоположението и. И двата фактора са балансирани в радарните системи с интегрирано изчисляване на височината, използвайки сложни формули. Често използвано следното уравнение:

(3)

  • R — косо разстояние на целта
  • ε — измерен ъгъл на място
  • re — радиус на земята (приблизително: 6 370 км)
  • (Тази формула е само приблизителна!)

Влиянието на пречупването обикновено се приема чрез използване на еквивалентен земен радиус rекв = (4/3)·re за стандартна атмосфера. По опростен начин земният радиус от 8 500 км се вмъква в уравнението (3).